Privacy- en cookieverklaring

Teneinde Wesko Advies in staat te stellen haar werkzaamheden te doen, is het noodzakelijk dat Wesko Advies B.V. in een aantal gevallen persoonsgegevens verwerkt. Hieronder volgt een uitleg welke gegevens Wesko Advies voor welke doeleinden gebruikt en wat Wesko Advies doet om uw privacy volgens de Algemene Verordening Gegevensbescherming te beschermen. Wesko Advies adviseert u voor het gebruik van de internetsite van Wesko Advies hiervan kennis te nemen.

Wie verwerkt persoonsgegevens.

Wesko Advies is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens ten behoeve van de werkzaamheden verricht door Wesko Advies.

Wesko Advies is genoodzaakt uw gegevens te delen met organisaties die helpen om de diensten te verlenen die in dit Privacy Statement genoemd worden en die dergelijke gegevens namens ons en in overeenstemming met dit Privacy Statement kunnen verwerken ter ondersteuning van de dienstverlening. Het kan bijvoorbeeld zo zijn dat Wesko Advies deze details aan een derde dient te verstrekken – zoals een hostingprovider, mailingbedrijf – om u de informatie te kunnen verstrekken waar u om gevraagd hebt. Ook kunnen gegevens aan derden worden doorgegeven die backoffice-ondersteuning of IT-diensten leveren. Met deze organisaties sluit Wesko Advies verwerkersovereenkomsten, waardoor de beveiliging en bescherming van uw persoonsgegevens volgens de Algemene Verordening Persoonsbescherming is gewaarborgd.

Anders dan bovenstaande zal Wesko Advies zonder uw voorafgaande toestemming geen persoonsgegevens verkopen, verspreiden of bekendmaken aan derden buiten de organisatie van Wesko Advies tenzij zij hiertoe verplicht is op grond van de wet, gedrags- en beroepsregels of een rechterlijk bevel.

Welke gegevens worden verwerkt?

Indien u gebruik maakt van het bestellen van publicaties, het plaatsen van een sollicitatie, het stellen van vragen of opmerkingen en/of andere diensten binnen de internetsite van Wesko Advies (gezamenlijk te noemen: de Diensten) is het mogelijk dat u bepaalde persoonsgegevens van uzelf dient te verstrekken c.q. dat u deze op eigen initiatief verstrekt. Wesko Advies verwerkt deze gegevens teneinde:

de internetsite van Wesko Advies aan haar gebruikers beschikbaar te kunnen stellen;
de Diensten die via de internetsite van Wesko Advies worden aangeboden aan u ter beschikking te stellen en uit te voeren;
de dienstverlening van Wesko Advies, al dan niet via de internetsite van Wesko Advies te optimaliseren.
Indien u vragen en/of opmerkingen per e-mail heeft geplaatst en/of andere diensten binnen de internetsite van Wesko Advies heeft aangevraagd, is het mogelijk dat Wesko Advies uw gegevens gebruikt om contact met u op te nemen voor de beantwoording van deze vragen en/of opmerkingen en het uitvoeren van deze diensten.

Wesko Advies bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk is voor de verwerkelijking van de hierboven omschreven doeleinden, tenzij deze gegevens noodzakelijk zijn ter voldoening aan een wettelijke bewaarplicht, dan wel (indien dit langer is) nadat de bewaartermijn op grond van toepasselijke gedrags- en beroepsregels is verstreken.

Gebruik van cookies en logbestanden.

Een “cookie” is een kleine informatie-eenheid die aan uw browser kan worden aangeboden terwijl u op de internetsite van Wesko Advies bent. Wesko Advies gebruikt in sommige gevallen cookies om het gebruik van de internetsite van Wesko Advies zo efficiënt mogelijk te laten verlopen. Indien u niet wilt dat cookies worden gebruikt door Wesko Advies kunt u uw browser zo (laten) instellen dat de cookies gedeactiveerd worden. Indien u het gebruik van cookies niet accepteert en de cookies heeft gedeactiveerd c.q. heeft laten deactiveren, heeft dat mogelijk gevolgen voor het gebruiksgemak van de internetsite van Wesko Advies.

De internetsite van Wesko Advies genereert automatisch logbestanden van het gebruik door u en andere gebruikers van de internetsite van Wesko Advies. Wesko Advies houdt gebruiksgegevens bij, zoals de bronadressen waarvandaan de pagina’s zijn opgeroepen, IP-adressen en domeinnamen, datum en tijd van het oproepen van de pagina’s, de doorverwijzende internetsites en andere parameters in de URL’s. Deze logbestanden en gegevens zullen voor statistische doeleinden op anonieme wijze worden gebruikt, als ook voor het verbeteren van de dienstverlening via de internetsite van Wesko Advies.

Google Analytics

De internetsite van Wesko Advies maakt gebruik van Google Analytics om bij te houden hoe gebruikers de website gebruiken. De aldus verkregen informatie wordt, zonder het ‘adres’ van uw computer (het IP-adres wordt geanonimiseerd) door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Lees het privacy beleid van Google voor meer informatie. Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe deze website gebruikt wordt en om daarover te rapporten aan Wesko Advies.

Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. Wesko Advies heeft hier geen invloed op.

Wesko Advies heeft Google geen toestemming gegeven om de via de internetsite van Wesko Advies verkregen Analytics-informatie te gebruiken voor andere Google-diensten.

Beveiliging.

Wesko Advies heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen teneinde uw persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies of tegen enige vorm van onrechtmatige verwerking. Personen die namens Wesko Advies toegang hebben tot uw gegevens zijn – onder meer op basis van de voor hen geldende gedrags- en beroepsregels – gehouden tot geheimhouding.

Internetsites van derden.

De internetsite van Wesko Advies bevat links naar internetsites van derden. Het kan gebeuren dat deze derden of anderen op deze internetsites informatie over u verzamelen. Wesko Advies is niet verantwoordelijk voor de inhoud van deze internetsites en de handelingen van deze derden en anderen. Wesko Advies raadt u aan kennis te nemen van hun beleid ten aanzien van de verwerking van persoonsgegevens.

Vragen.

Indien u vragen en/of opmerkingen heeft met betrekking tot de verwerking van uw persoonsgegevens binnen de internetsite van de Wesko Advies, kunt u contact met ons opnemen via:

Wesko Advies
Postiljonstraat 19

1825 EK Alkmaar

U kunt ook een email sturen naar: info@weskoadvies.nl

Dit Privacy Statement is voor het laatst bijgewerkt op 22 november 2021